North America
United States
Mexico
Guatemala
Panamá
Republica Dominicana
South America
Argentina
Brazil
Chile
Peru
Colombia
Uruguay
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Middle East
Turkey
Israel
United Arab Emirates
Europe
Deutschland
United Kingdom
Schweiz / Suisse / Svizzera
Österreich
Danmark
Italia
Ceská Republika
Ireland
España
Portuguesa
Россия
Sverige
Latvija
Slovensko
Slovenija
Magyarország
Hellas
Asia
- Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
Singapore
Oceania
Australia
New Zealand
Africa
South Africa

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PUMA TRAC APP

 

ODDÍL 1. PŘIJETÍ VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Používání aplikace PUMA TRAC APP („PUMA TRAC APP“) je podmíněno výslovným přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek („VOP“). VOP se uplatní po celou dobu používání PUMA TRAC APP. PUMA SE a skupina společností PUMA (dále souhrnně označované jako „PUMA“) si vyhrazují právo všeobecné podmínky kdykoliv upravit bez předchozího oznámení. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte PUMA TRAC APP využívat.

Zřízením účtu PUMA TRAC APP a výslovným přijetím VOP je mezi uživatelem a PUMA uzavřena smlouva.

 

ODDÍL 2 ÚČEL A VYUŽITÍ PUMA TRAC APP

PUMA TRAC APP umožní uživateli sledovat své běžecké výkony, stahovat si záznamy o běžeckých výkonech dalších uživatelů PUMA TRAC APP, komunikovat s dalšími uživateli PUMA TRAC APP a stahovat si instruktážní videa, jak správně cvičit. Veškeré zdravotní předpoklady pro výkon sportovních aktivit jsou kontrolovány a sledovány výhradně uživatelem. Informace o možnostech běhu a běžeckých tratích jsou součástí PUMA TRAC APP, aniž by byly ze stany PUMA jakkoli kontrolovány, a to zejména z hlediska jejich správnosti, bezpečnosti a / nebo aktuálnosti.

 

ODDÍL 3. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Součástí PUMA TRAC APP je řada ochranných známek, a dalších předmětů autorského práva PUMA („Ochranné známky“). Ochranné známky zůstávají majetkem jejich příslušných vlastníků. Uživatel uznává vlastnictví Ochranných známek a chápe, že prostřednictvím užívání PUMA TRAC APP nezískává žádné právo, vlastnický titul ani podíl na těchto Ochranných známkách. Uživatel souhlasí, že nebude žádné z těchto Ochranných známek měnit, upravovat nebo využívat, ani se nebude podílet na žádné činnosti, při které jsou tyto Ochranné známky upravovány a/nebo využívány. Všechna práva k těmto Ochranným známkám jsou vyhrazena. Jakékoliv použití Ochranných známek bez předchozího výslovného písemného povolení PUMA je přísně zakázáno.

 

ODDÍL 4. ZAKÁZANÉ UŽÍVÁNÍ

Uživatel se při používání PUMA TRAC APP zavazuje dodržovat a postupovat v souladu se všemi aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy a VOP.

Jakékoliv využívání PUMA TRAC APP k nezákonné nebo nežádoucí činnosti je přísně zakázáno. Uživatel souhlasí, že nebude tuto PUMA TRAC APP používat pro zapojení se do jakékoliv činnosti, která by mohla být považována za nezákonnou, poškozující jiné osoby nebo by mohla vést k občanskoprávní odpovědnosti za škodu. Takovéto činnosti zahrnují, mimo jiné: (i) činnosti zahrnující přenos nezákonných, ohrožujících, obtěžujících, obscénních, sexuálně explicitních, pornografických, nenávistných, urážlivých nebo hanlivých informací; (ii) činnosti zahrnující přenos nevyžádané pošty nebo spamu; (iii) činnosti zahrnující šíření nebo používání virů; (iv) činnosti, které porušují jakýkoliv obecně závazný právní předpis; a (v) činnosti, které porušují jakékoliv vlastnické právo. Používáním PUMA TRAC APP uživatel souhlasí, že žádné uživatelem vložené informace přenášené PUMA TRAC APP nebo za použití PUMA TRAC APP nemohou a nebudou považovány za důvěrné. PUMA si vyhrazuje právo sledovat přenosy a vyšetřovat jakékoliv domněle zakázané užívání PUMA TRAC APP za účelem odhalení jakékoliv a veškeré informace týkající se takového zakázaného užívání PUMA TRAC APP a případně takové informace příslušným sdělit příslušným správním orgánům, či soudům.

 

ODDÍL 5. VZTAHY SE TŘETÍMI OSOBAMI

PUMA TRAC APP může obsahovat některé odkazy na další webové stránky či aplikace provozované třetími osobami. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze jako asistence uživateli. Tyto stránky jsou nezávislé na webových stránkách či PUMA TRAC APP a PUMA nemůže kontrolovat obsah a/nebo prezentaci takových stránek. Informace prezentované na těchto odkazech nemusí nezbytně odrážet stanoviska společnosti PUMA. Zahrnutí odkazu neznamená, že by společnost PUMA přijímala nebo podporovala jakýmkoliv způsobem obsah umístěný na takových stránkách. Uživatel nese odpovědnost za ochranu své osoby během spojení s odkazovanými stránkami. Společnost PUMA, zaměstnanci, agenti, partneři, dceřiné společnosti nebo dodavatelé nenesou a výslovně odmítají jakoukoliv a veškerou odpovědnost za obsah uvedený na takovýchto odkazovaných stránkách či aplikacích a neponesou odpovědnost za jakékoliv škody jakéhokoliv druhu vzniklé osobám, které takové stránky navštíví.

 

ODDÍL 6. ÚPRAVY

PUMA TRAC APP může obsahovat typografické chyby nebo technické nepřesnosti. PUMA si vyhrazuje právo upravovat obsah PUMA TRAC APP, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

 

ODDÍL 7. UKONČENÍ SMLOUVY

Obě strany jsou oprávněny tuto smlouvu ukončit kdykoliv a bez udání důvodu.

Uživatel může smlouvu ukončit s okamžitou účinností tím, že odinstaluje PUMA TRAC APP ze svého zařízení.

Uživatel bere na vědomí, že PUMA může tuto smlouvu ukončit také v případě, pokud uživatel neplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto VOP, zejména pokud používá PUMA TRAC APP zakázaným způsobem. PUMA se zavazuje posoudit každý takový případ a zohlednit jeho specifické okolnosti a oprávněné zájmy uživatele, pokud učiní rozhodnutí tuto smlouvu ukončit.

 

ODDÍL 8. ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Strany berou na vědomí, že uživatel nese výlučnou odpovědnost za jakoukoliv svou činnost a / nebo opomenutí při používání PUMA TRAC APP. Uživatel je zejména výhradně zodpovědný za kontrolu a respektování svého zdravotního stavu. Při používání PUMA TRAC APP je uživatel dále výhradně zodpovědný za výběr a kontrolu každé navržené či doporučené běžecké trasy a jejího skutečného stavu a dostupnosti.

Odpovědnost PUMA je upravena obecně závaznými právními předpisy, když uživatel bere na vědomí, že PUMA nenese odpovědnost za žádné pochybení uživatele ani třetích stran při užívání PUMA TRAC APP.

 

ODDÍL 9. VYŠŠÍ MOC

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení VOP, společnost PUMA nebude odpovědná za jakékoliv selhání, výpadek nebo zpoždění jejího plnění vzniklé v důsledku jakýchkoliv příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu; včetně, mimo jiné, jakéhokoliv válečného aktu nebo občanských nepokojů, národní krize, zásahu vyšší moci, požáru, exploze, sabotáže, stávek, odstávek, zastavení prací nebo jiných pracovní problémů, selhání dodavatelů v celém průmyslu, nedostupnosti materiálů, přednosti vládních kroků; za podmínky, že PUMA vynaloží přiměřené úsilí takovéto selhání, výpadek nebo zpoždění plnění urychleně napravit, a to v rozsahu odpovídajícím aktuálně platným zákonům a požadavkům předpisů a vhodném vzhledem ke stávajícím okolnostem.

 

ODDÍL 10. NÁROKY TŘETÍCH STRAN

V případě, že by proti společnosti PUMA nebo uživateli byly v souvislosti s užíváním PUMA TRAC APP uplatněny jakékoli nároky třetích stran, zavazuje se uživatel (i) v případě uplatnění jakýchkoli nároků třetích stran vůči společnosti PUMA souvisejících s užívání PUMA TRAC APP uživatelem poskytnout PUMA jakoukoli potřebnou a rozumně požadovatelnou součinnost při obraně proti takovým nárokům; a (ii) v případě uplatnění jakýchkoli nároků třetích stran vůči uživateli informovat společnost PUMA bez zbytečného odkladu o uplatněném nároku třetí strany a umožnit společnosti PUMA podílet se na obraně proti takovému nároku.

 

ODDÍL 11. VZTAH

Žádné ustanovení této smlouvy ani VOP nesmí být vykládáno tak, že by mezi stranami tvořilo nebo zakládalo jakýkoli druh zastoupení nebo společnost, a žádná ze stran nemá právo jednat za druhou stranu nebo jménem druhé strany. Uživatel rovněž bere na vědomí, že mu na základě užívání PUMA TRAC APP, těchto VOP a smlouvy nevzniká nárok na jakoukoli odměnu.

 

ODDÍL 12. ROZHODNÉ PRÁVO, MÍSTO JURISDIKCE

Používání PUMA TRAC APP a vztah mezi uživatelem a PUMA založený akceptací VOP se řídí českým právním řádem. Případné spory budou řešeny smírnou cestou a nebude-li spor urovnán dohodou, bude takový spor řešen příslušným soudem České republiky.

 

ODDÍL 13. CELÁ DOHODA

Tyto VOP představují úplnou a celou dohodu mezi stranami, která se týká používání PUMA TRAC APP, a nahrazují v plném rozsahu všechny písemné nebo ústní dohody, které s ohledem na předmět této dohody existovaly mezi stranami dříve.