North America
United States
Mexico
Guatemala
Panamá
Republica Dominicana
South America
Argentina
Brazil
Chile
Peru
Colombia
Uruguay
Ecuador
Paraguay
Venezuela
Middle East
Turkey
Israel
United Arab Emirates
Europe
Deutschland
United Kingdom
Schweiz / Suisse / Svizzera
Österreich
Danmark
Italia
Ceská Republika
Ireland
España
Portuguesa
Россия
Sverige
Latvija
Slovensko
Slovenija
Magyarország
Hellas
Asia
- Hong Kong
India
Indonesia
Japan
South Korea
Malaysia
Singapore
Oceania
Australia
New Zealand
Africa
South Africa

Aplikacja PUMATRAC – informacje dotyczące ochrony danych

 

 I. Zakres

Poniższe informacje dotyczą Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dalej „Osoba, której dane dotyczą” lub „Pan”/„Pani”, „Pana”/„Pani”) jako użytkownika aplikacji PUMATRAC (zwanej dalej „Aplikacją”) zgodnie z przepisami RODO zdefiniowanego w sekcji II poniżej.

 

II. Definicje

Do celów niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych, definicje wymienione w niniejszej sekcji II, pisane wielką literą, mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

„Dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Osoby, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania (art. 4 pkt 7 RODO).

„Odbiorca danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania (art. 4 nr 9 RODO).

 

III. Administrator danych i jego Inspektor ds. ochrony danych

Spółka PUMA SE (PUMA Way 1, 91074 Herzogenaurach, Niemcy; privacy@puma.com) działa w charakterze Administratora danych (zwana dalej jako „PUMA”, „my” lub „nasz/nasze”).

PUMA wyznaczyła Inspektora ds. ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres: privacy@puma.com

 

IV. Sytuacje, cele i podstawy prawne Przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych

 1. Login

Aby móc korzystać z Aplikacji, należy się do niej zalogować, przy użyciu danych udostępnionych podczas rejestracji konta PUMATRAC (e-mail i hasło), bądź przez konto Facebook lub Twitter.

Po dokonaniu rejestracji konta PUMATRAC, przetwarzamy Pana/Pani dane w PUMATRAC (e-mail i hasło) w trakcie procesu logowania lub uwierzytelniania.

W celu zalogowania przez konto Facebook lub Twitter, zostanie Pan/Pani przekierowany/-a na stronę Facebook lub Twitter, gdzie może się Pan/Pani zalogować podając swoje dane i udzielić Aplikacji dostępu do Pana/Pani Danych osobowych z Pana/Pani profilu publicznego (np. imię i nazwisko, zdjęcie, itd.) oraz – jeśli udzielił/a Pan/Pani na to zgody w ustawieniach platformy Facebook/Twitter – Pana/Pani adresu e-mail, daty urodzin i/lub listy znajomych.

Takie czynności przetwarzania są niezbędne do świadczenia naszych usług, a mianowicie udostępniania Panu/Pani dedykowanego dostępu do Pana/Pani profilu PUMATRAC (patrz sekcja 2 niniejszej informacji dotyczącej przetwarzania danych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera b) RODO).

2. Profil PUMATRAC

Przy pierwszym logowaniu do Aplikacji, pobieramy Pana/Pani Dane osobowe w celu utworzenia i/lub uzupełnienia Pana/Pani profilu użytkownika.

Obejmuje to obowiązkowe Dane osobowe, takie jak Pana/Pani imię/nazwisko/pseudonim, adres mailowy (jeśli rejestracja odbyła się za pomocą adresu e-mail/hasła), płeć, a także informacje dotyczące Pana/Pani celów związanych z aktywnością fizyczną, preferowanych ćwiczeń oraz zwyczajów treningowych. Taka czynność przetwarzania jest niezbędna, aby udostępnić Panu/Pani najważniejsze funkcjonalności Aplikacji, mianowicie spersonalizowane zalecenia dotyczące treningu i motywacji do treningu w oparciu o Pana/Pani zainteresowania dotyczące aktywności fizycznej oraz ćwiczeń, nawyków i celów (podstawa prawna: Art. 6 paragraf 1 litera b) RODO).

Co więcej, przetwarzamy również Dane osobowe, które przekazał/a nam Pan/Pani dobrowolnie, abyśmy mogli udostępnić Panu/Pani dodatkowe funkcje i/lub jeszcze bardziej spersonalizować doświadczenie użytkownika, takie jak:

 • data urodzenia,
 • informacje dotyczące wagi i wzrostu, niezbędne do udostępnienia Panu/Pani spersonalizowanych wyliczeń kalorii spalonych podczas treningu i/lub
 • informacje dotyczące Pana/Pani lokalizacji, niezbędne do udostępnienia Panu/Pani informacji dotyczących trenerów i kursów oferujących trening w Pana/Pani okolicy

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 litera b) RODO). Te dane opcjonalne, mogą zostać usunięte z Pana/Pani profilu w dowolnym momencie (patrz sekcja VI.2. niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych). Jednak ich usunięcie może oznaczać, że opisane funkcje nie będą już dla Pana/Pani dostępne.

3. Śledzenie, nagrywanie i zamieszczanie sesji treningowych

Jeśli chce Pan/Pani śledzić i nagrywać swój trening, przetwarzamy dane dotyczące Pana/Pani treningu (np. dzień, czas trwania, dystans lub liczbę powtórzeń, prędkość, kalorie, itd.). Dane te mogą być gromadzone bezpośrednio przez Aplikację lub pośrednio przez dostęp do odpowiednich danych (np. tętno) pochodzących z aplikacji stron trzecich (np. aplikacje zdrowotne na Pana/Pani urządzeniu) i/lub czujników oraz urządzeń fitness (np. GPS i/lub żyroskop wbudowany w Pana/Pani urządzeniu, zewnętrzne kontrolery tętna, itd.), o ile udzielił Pan/Pani wcześniejszej zgody, aby Aplikacja mogła mieć dostęp do danych pochodzących z odpowiednich aplikacji, sensorów i/lub urządzeń. Taką zgodę można w dowolnym momencie zmienić bądź wycofać w ustawieniach konta.

Po zakończeniu treningu, jest on, włącznie z zapisanymi danymi dotyczącymi treningu, przechowywany na Pana/Pani profilu PUMATRAC.

Jeśli w ustawieniach prywatności Aplikacji wybrał Pan/Pani widoczność profilu jako „Publiczny – wszyscy”, ukończone i zapisane treningi, pojawią się w kanale informacyjnym PUMATRAC i będą widoczne dla innych użytkowników PUMATRAC.

Takie czynności przetwarzania są niezbędne, aby miał Pan/Pani możliwość śledzenia, nagrywania i udostępniania swojego treningu w zakresie w jakim sobie tego Pan/Pani życzy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4. Aplikacja a dane dotyczące lokalizacji

Jeśli udzielił Pan/Pani zgody, aby aplikacja miała dostęp do danych związanych z lokalizacją Pana/Pani urządzenia końcowego, będziemy również wykorzystywać te dane w celu dostosowania treści Aplikacji lub wysyłania powiadomień (patrz sekcja 5 niniejszej informacji o ochronie danych) w sposób typowy dla strony. Dzięki temu, możemy na przykład automatycznie informować Pana/Panią o możliwościach związanych z treningiem bądź ofertach ćwiczeń w Pana/Pani okolicy, a tym samym jeszcze bardziej usprawnić korzystanie z Aplikacji (podstawa prawna: Art. 6 para. 1 lit. a) RODO).

Może Pan/Pani w dowolnym momencie uniemożliwić korzystaniu przez Aplikację z funkcji lokalizacji, wycofując swoją zgodę na dostęp do lokalizacji w ustawieniach urządzenia. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

5. Powiadomienia z Aplikacji

Jeśli udzielił Pan/Pani zgody na otrzymywanie powiadomień z Aplikacji, będziemy przetwarzać numer identyfikacyjny znacznika Pana/Pani urządzenia w celu wysyłania powiadomień na Pana/Pani Aplikację, wliczając w to informacje dotyczące na przykład nowej wersji Aplikacji lub bieżących kampanii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

Ma Pan/Pani prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wyłączając w ustawieniach urządzenia możliwość otrzymywania powiadomień z Aplikacji. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o zgodę udzieloną przed jej wycofaniem.

6. Analityka

Przechowujemy Pana/Pani dane dotyczące ostatniego dostępu do Aplikacji (np. adres IP, godzina dostępu i – jeśli udzielił Pan/Pani zgody na dostęp do danych dotyczących lokalizacji – lokalizacji dostępu).

Dodatkowo, wykorzystujemy usługi analityczne świadczone przez Adobe Systems Software Ireland (Adobe Analytics), Google Ireland Limited (Google Analytics dla Firebase), a także Facebook Ireland Ltd. (Facebook Analytics) w celu oceny i ulepszenia Aplikacji oraz jej funkcjonalności. Serwisy te wykorzystują pliki cookie i podobnego typu technologię śledzenia, pozwalającą zbierać spseudonimizowane dane dotyczące korzystania z Aplikacji, tak zwane liczby wyświetleń ekranu i zdarzenia (np. loginy, przeglądane treści, rozpoczęte i/lub ukończone treningi, itd.). W momencie zbierania tych danych, Pana/Pani adres IP nie będzie gromadzony lub zostanie zanonimizowany. Dane przez nas gromadzone z pomocą tych serwisów są włączane do zbiorczych raportów na temat korzystania z naszej aplikacji (np. dzienna liczba użytkowników, wizyty/pobrania określonych treningów, itd.) i nie mogą być Panu/Pani przypisane. W celu uzyskania dalszych informacji na temat przetwarzania danych z tych serwisów, prosimy zapoznać się z poniższymi linkami:

Adobe Analytics

Google Analytics for Firebase

Facebook Analytics.

Takie Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie do analizy i statystyki, która pomaga nam ulepszać oferowane produkty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; sekcja 15 paragraf 3 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych [po angielsku – German Telemedia Act, po niemiecku –„Telemediengesetz”; TMG].

Prawo do sprzeciwienia się przeciwko wykorzystaniu narzędzi analitycznych:
Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu Przetwarzaniu, wyłączając skrypty „Analityka” w ustawieniach prywatności Aplikacji na Pana/Pani urządzeniu.

7. Marketing drogą mailową

Wykorzystujemy adres mailowy, który podał/a Pan/Pani na swoim profilu PUMATRAC, aby wysyłać od czasu do czasu wiadomości mailowe, zawierające informacje na temat aktualności i kampanii związanych z Aplikacją i produktami PUMA.

Przetwarzanie takie jest niezbędne do celów wynikających z naszego uzasadnionego interesu, polegającego na reklamowaniu naszych produktów i usług wśród użytkowników aplikacji (podstawa prawna: art. 7 par. 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [po angielsku – Unfair Competition Act, po niemiecku – „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb”; UWG], art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

Prawo do sprzeciwienia się przeciwko marketingowi drogą mailową:
Może Pan/Pani w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu Przetwarzaniu i zrezygnować z subskrypcji maili marketingowych, wysyłając wiadomość mailową do naszego działu obsługi klienta (pumatrachelp@puma.com), informując, że pragnie Pan/Pani zrezygnować z subskrypcji lub klikając na link „Rezygnuj z subskrypcji”, zawarty w każdym z naszych maili marketingowych.

 

V. Kategorie Odbiorców danych Pana/Pani Danych osobowych

Pana/Pani Dane osobowe mogą być ujawnione lub udostępnione następującej kategorii Odbiorców danych:

 • Naszym dostawcom usług, zaangażowanym w rozwój i obsługę Aplikacji oraz jej funkcjonalności, a także naszym dostawcom usług analitycznych i powiązanych platform mediów społecznościowych do celów logowania się przez strony trzecie; zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia dotyczące ochrony danych, takich jak EU-US Privacy Shield Certification [Certyfikat ochrony prywatności pomiędzy Europą i USA] i/lub zawarcie EU Model Clauses [wzorcowych klauzul unijnych], jeśli Dane osobowe są udostępniane dostawcom usług posiadających siedzibę poza UE/EOG,
 • Wybranym pracownikom PUMA SE, w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne (lub potrzebne) do wykonywania ich obowiązków (np. personel wsparcia) oraz
 • Innym użytkownikom PUMATRAC, takim jak:
  • Jeśli w ustawieniach prywatności Aplikacji PUMATRAC zaznaczył Pan/Pani opcję „Prywatny – tylko ja” (ustawienia domyślne), inni użytkownicy PUMATRAC mają dostęp wyłącznie do podstawowych informacji na Pana/Pani profilu (imię/pseudonim – Pana/Pani nazwisko zostanie skrócone do pierwszej litery), kraj/miasto, wynik TRAC oraz liczby obserwujących, a także liczby użytkowników PUMATRAC, których Pan/Pani obserwuje),
  • Jeśli w ustawieniach prywatności Aplikacji PUMATRAC zaznaczył Pan/Pani opcję „Publiczny – wszyscy”, inni użytkownicy PUMATRAC również mają dostęp do Pana/Pani treningu i informacji z nim związanych.

 

VI. Przechowywanie i usuwanie Pana/Pani Danych osobowych

Wszelkie Dane osobowe, które nam Pan/Pani udostępnia, lub które są generowane podczas korzystania z Aplikacji, są bezpiecznie przechowywane w Pana/Pani Aplikacji (Frontend – aplikacji użytkownika), jak i w naszej bazie danych znajdującej się w chmurze (Backend – zaplecze). Na żądanie, Pana/Pani Dane osobowe zostaną usunięte zarówno z Aplikacji, jak i z bazy danych znajdującej się w chmurze (patrz dalej).

1.Historia treningów

Zapisane dane dotyczące treningów i powiązane Dane osobowe można usunąć w dowolnym momencie.

2. Profil i konto PUMATRAC

W ustawieniach użytkownika („O mnie”), może Pan/Pani w dowolnym momencie usunąć nieobowiązkowe Dane osobowe ze swojego profilu PUMATRAC.

Może Pan/Pani również usunąć cały profil i konto PUMATRAC, kontaktując się z naszym działem wsparcia pod adresem pumatrachelp@puma.com.

3. Dane analityczne

Dane osobowe dotyczące Pana/Pani ostatniego dostępu do Aplikacji są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, o ile nie zostaną zastąpione danymi z ostatniej, „nowej” wizyty w Aplikacji.

Dane pseudonimowe gromadzone przy zastosowaniu usług analitycznych opisanych w sekcji 6 niniejszej informacji na temat ochrony danych są przechowywane nie dłużej niż przez okres 9 miesięcy.

 

VII. Pana/Pani prawa dotyczące ochrony danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, przysługują Panu/Pani następujące prawa odnoszące się do Pana/Pani Danych osobowych przez nas przetwarzanych:

 • Prawo dostępu (Art. 15 RODO),
 • Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO),
 • Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”) (Art. 17 RODO),
 • Prawo do ograniczenia Przetwarzania (Art. 18 RODO),
 • Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO),
 • Prawo do sprzeciwu przeciw czynnościom przetwarzania dokonywanym zgodnie z podstawą prawną art. 6 ust. 1 lit. f RODO (art. 21 RODO).

Z większości z tych praw można skorzystać bezpośrednio w ustawieniach konta Aplikacji lub w odpowiednich ustawieniach urządzenia końcowego. W innym przypadku, prosimy skontaktować się z nami w kwestii chęci skorzystania z danego prawa pod adresem pumatrachelp@puma.com. Aby przetworzyć Pana/Pani żądanie oraz dokonać uwierzytelnienia, przetwarzamy z kolei pewne Dane osobowe uzyskane od Pana/Pani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Dodatkowo, ma Pan/Pani prawo złożyć skargę do naszego organu nadzorczego (art. 77 RODO).

 

Status: 04 grudnia 2018 roku

***